Obraz „Energie Archonti II.“ k dispozici

Akryl na plátně, 30×30 cm

Z každé strany je jiný příběh, jiný pohled…

Líbí? Nelíbí? Hovoří? Nehovoří?

Významy a příběhy „za obrazem“…

V létě v Chorvatsku jsem namaloval tento obraz. Když jsem na něj koukal, pozoroval ho, meditoval s ním, ptal jsem se na název. A odkudsi, z kterýchsi dálav Vesmíru, přišlo nejprve jen jedno slovo: „Archonti“. A postupně se to vynořuje víc, jak čas běží, jak této frekvenci věnuju víc a víc pozornosti…

Nepamatuju si, že bych slovo „Archonti“ před tím kdy byl zaslechl. Zajímavé, jsem si říkal. Co to asi znamená? Znělo to tak zvláštně, prastaře, archaicky…

A tak jsem pro zajímavost toto slovo dal do Googlu a zjistil jsem, že „vono to slovo něco znamená“, existuje to… viz níže…

V noci ze 14. na 15. prosince 2019 přišel impuls v tom přidat na Archonti plátno a další dvě nedodělané další vrstvy… Jak jde čas, tak se mé malířské dovednosti a schopnosti rozvíjí více a více, že? 🙂 Baví mě to, zkoumám, pozoruji, učím se poctivě… Příští obrazy zřejmě už budou větší, chystám se na metrová i větší plátna. Formáty 30×30 cm jsou pro mě spíš takové na rozjezd… Tak jsem zvědavý, co vznikne dál skrze mě…

 

Tak tohle jsou archonti…

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená „vládci“). To je ta síla za „Matrixovou simulací“, kterou zažíváme jako Vesmír, Systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, že Archonti zůstávají skrytí (v jiném frekvenčním pásmu) a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují Archonty jako „podvodníky“, kteří zrcadlově všechno obrací naopak. Dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobého probíhajícího převracení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího, umělého, nelidského, anorganického, zvráceného světa. V naší verzi času už manipulovali Archonti s lidstvem po celé aiony stejně, jako to dělají dnes. Získávají stále větší kontrolu centralizací globální moci, skrytým ovládnutím bankovního sektoru a velkých korporátních společností a anonymním ovládnutím klíčových rozhodovacích pravomocí a politiků ve světě. Toto je přesně stav, který vidíme kolem sebe stále více v pokročilém stádiu. Texty z Nag Hammádí říkají, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobit, pokřivit či obrátit naruby to, co už bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé. Ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ovšem ne díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označovali Archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, svých manipulacích, cílech a iluzích. Pohlédnete-li s otevřenou myslí na dnešní svět zjistíte, že přesně toto pokračuje i dnes, a to ve zvýšené míře. Systém se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, vydírání, daně a úroky z úvěrů. Archonti, loutkaři za „scénou“ zde vybudovali finanční systém a Systém obecně, aby mohli parazitovat na lidské energii a lidské kreativní tvořivosti.

Zdroj

Archonti nám dokonce vytvořili matrixové nebe

Proč vlastně vstupují svobodné duše do této inkarnace? Nepochybně je to poslední místo, kam by se každá rozumná duše vypravila, pokud by ovšem nepřicházela upozornit vězně na jejich neutěšenou realitu. Ale co ty ostatní duše? Jsou uvězněné stejně jako jejich fyzické schránky v archontském Matrixu, který neoperuje pouze ve sféře holografických pěti smyslů, ale dokonce vytváří iluzi matrixového nebe. Je to systém uzavřený do frekvenční bubliny, sítě či pavučiny, ve které všechny „zakleté“ duše uvázly. Tato síť zachytává dokonce všechny odcházející duše, které opouští tělo při takzvané smrti, pokud nemají dostatečně vysokou frekvenci a nejsou v dostatečně probuzeném stavu vědomí. Takové zotročené a nevědomé duše se opět recyklují zpět do nových těl a musí pokračovat ve službě Archontům pod jiným lidským jménem. Toto nové „fantomové Já“ opět žije v nevědomosti, nezná svoji pravou podstatu, odkud pochází a jaký je jeho skutečný cíl a úkol. Tak probíhá reinkarnace v archontí realitě. Reinkarnační cyklus zmanipulovaný Archonty zde neslouží k osvícení, ale má za úkol udělat z nás otroky Archontů. Pokud by všechny duše opustily Matrix a odpoutaly se od reality pěti smyslů, přišli by Archonti o přísun své nízkofrekvenční energie. Duše, které se původně chytily do Matrixu, jsou v něm stále uvězněné a další jsou přitahovány „světlem“ jako můry lampou. Toto umělé světlo je dalším archontským převrácením skutečného „Světla poznání“, stejně jako Archonty vykradené pojmy jako – láska a soucit či demokracie a svoboda. Námi viditelné světlo je frekvenční pásmo, chytající lidstvo do pasti Matrixu a do tajné archontské agendy. „Světlo“ uctívají pak pod různými názvy například jako Světlonoše a Lucifera. Vydatně používají symboliku světla včetně slunce (Saturnu). I biblické texty říkají, že sám Satan se skrývá pod maskou anděla světla. Biblický Satan je totožný s gnostickým Demiurgem. Na samém počátku stvoření prý řekl: „Budiž světlo“ a nabízí se, že celý příběh biblického „stvoření světa“ v knize Genesis ve skutečnosti symbolizuje stvoření Matrixu a „světlo“ zde sehrává hlavní roli. Nejde ale o světlo jako o kvalitu svítivosti, ale o frekvenční pásmo toho, co vnímáme jako světlo, jako jedno frekvenční pásmo Matrixu. Toto světlo neukazuje cestu ven z temného otroctví, ale je také součástí Archonty vytvořené pasti. (Archonti vše převracejí a míchají tak, aby znevěrohodnili skutečnost a nikdo nevěděl, kde je nahoře a kde dole, co je pravda a co lež, čím více verzí, tím lépe, tím větší chaos, všechno je převráceno naopak). Proč si tak málo lidí v této šílené realitě pamatuje svoje minulé životy. Naše zkušenosti jsou záměrně degradovány a vzpomínky jsou mazány při průchodu silnými magnetickými poli, což je verzí ještě výkonnější technologie, kterou používají zpravodajské služby k vymazání vzpomínek lidí, kteří vědí něco, co se nemá dostat ven. Proč se tolik lidí inkarnuje do strašlivých podmínek válek, zotročení, násilí a utrpení. Někdo to vysvětluje pomocí karmy, zákonem příčiny a následku a tím, že sklízíme to, co jsme zaseli. Ano k tomu dochází, že se duše inkarnují kvůli zkušenosti či úkolu. To ale zdaleka není všechno. Zdá se, že kromě vědomé inkarnace tu probíhá i proces, kdy duše s vymazanou pamětí, setrvávající v nevědomosti jsou jednoduše recyklovány zpět sem do Matrixu, aby zde ve stavu hlubokého potlačení vědomí otročily pro Archonty a vyráběly nízkofrekvenční energii. Proč si tak často nepamatujeme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Generace po generaci, tisíce a tisíce let. Zdá se, že je to tak vymyšleno od počátku…
Ale vysvobození z Matrixu pro tebe i pro celé lidstvo existuje. Tuto pseudorealitu můžeme konečně ukončit a opustit tak, že zvýšíme frekvence svého kolektivního vědomí, a tím bude osvobozeno celé lidstvo nebo se můžeme osvobodit alespoň individuálně a to osobním zvýšením naší frekvence a mentální prací na sobě – rozšířením svého vědomí a vnímání.

Zdroj

Podstata archontů

Koptský spis ze 4. století nazvaný „Podstata (dosl. Hypostasis) archontů“ je součástí druhého kodexu nalezeného před šedesáti lety v Nag Hammádí. Předlohou koptského překladu byl nade vší pochybnost starší řecký text (asi z 2. nebo 3. století), který se ovšem do dnešní doby nedochoval.

Po obsahové stránce dílo čerpá z předkřesťanské gnóse a snaží se o výklad prvních sedmi kapitol starozákonní knihy Genesis. Stvoření vesmíru je popsáno pomocí gnostické mytologie, přičemž velká pozornost je věnována objasňování původu a povahy archontů, což jsou v tomto konceptu nadzemské mocnosti temnoty, planetární bohové, oboupohlavní bytosti se zvířecí tváří, které stvořily hmotný a astrální svět a ovládají lidskou tělesnost. Stvořitelem našeho hmotného světa je bůh, který je nazýván Samael, Jaldabaóth nebo Saklas a gnostikové jej ztotožňovali s židovským Jahvem.

Lidstvo se podle smýšlení dělí do tří skupin – na hyliky (tělesné), psychiky (duševní) a pneumatiky (duchovní). Pouze duchovně založení lidé mohou podle autora vystoupit z chaosu hmoty ke svému Otci, nejvyššímu Bohu, dosáhnout nesmrtelnosti a vymanit se z područí zlých archontů. Cestu do Neporušitelnosti, do příbytku naplněného nekonečným světlem, jim ukázal opravdový člověk, Ježíš Kristus, který se objevil s Duchem pravdy seslaným od Otce.

(…)

Když Jaldabaóth uviděl syna v takové slávě a v takové výši, začal mu závidět. Jeho závist se stala oboupohlavní skutečností a stala se původcem závisti. Ta porodila smrt a smrt porodila své syny. Ustanovila každého pod jeho vlastním nebem. Tak se všechna nebesa naplnila jejich počtem. Ale to vše se stalo podle vůle Otce veškerenstva a podle vzoru všech horních nebes, aby se naplnilo číslo chaosu. Hle, poučil jsem tě o pravzoru archontů a o hmotě, z níž se zrodil, o jejich otci a o jejich světě.“

22 Zeptala jsem se: „Pane, náležím i já k té hmotě?“

(Velký anděl odpověděl:) (…) „Ty náležíš i se svými dětmi k Otci, jenž je od počátku. Jejich duše pocházejí shůry, z odvěkého jasu světla. Proto se k vám mocnosti nebudou moci přiblížit. Ve vás totiž přebývá Duch pravdy. Každý, kdo poznal tuto cestu, stane se nesmrtelným uprostřed smrtelných lidí. Přislíbený Potomek se nezjeví teď, ale teprve po třech pokoleních. Tehdy z vás sejme pouta bludu způsobeného mocnostmi.“

Zeptala jsem se: „Pane, kolik času ještě zbývá?“

Odpověděl: „Dokud se neobjeví opravdový člověk. Ten názorně zjeví Ducha pravdy seslaného od Otce, o všem přinese poučení a pomaže je olejem věčného života, který mu poskytlo pokolení bez krále. Tehdy se zbaví slepoty ve svých myslích, zdeptají smrt pocházející z mocností a vstoupí do nekonečného světla, v němž je onen Potomek. Tehdy skončí lhůty mocností, jejich andělé budou oplakávat jejich zkázu a jejich démoni budou truchlit nad jejich smrtí. Tehdy všechny děti světla plně poznají pravdu a svůj kořen, to jest Otce veškerenstva a Ducha svatého; a budou všechny jedním hlasem volat:

‚Spravedlivá jest pravda Otce a Syn jest nade vším a skrze vše na věky věků. Svatý, svatý, svatý! Amen.’“

Celý článek zde.

No, zajímavé, a co s tím?

Je to na Tobě, jak s těmito informacemi naložíš. Možná to v tobě vyvolává nějakou rezonanci, ať už zájmu, nebo nezájmu… Máš chuť se dozvědět víc, zjistit víc, propojit se víc, sama se sebou, skrze Energii Archonti?

Energie je ve Vesmíru hojnost, nadbytek. Můžeme být zdraví i nemocní, veselí. Mít stálý pocit životního naplnění i neustálou depku. Kdo to ovládá? Ovládá nás někdo? Jsme ovce, stádo, a „ti mocní nahoře“ nás ovládají, manipulují, nebo to je, či může být i jinak?

Já ti vždycky řeknu jen něco, můžu ti ukázat svůj pohled, svou metodu, ale to hlavní musíš udělat ty sám, ty sama. Chceš-li se stát celistvou lidskou bytostí, o kterém se píše v koptských spisech: „Dokud se neobjeví opravdový člověk“, máš možnost. Je možné, že všechna ta proroctví a starodávné texty mluví o dnešní době. Píšu, je to možné. Je to jeden z možných výkladů. Vykládáme si všechno teď, nežijeme už ani v minulosti, a budoucnost nikdy nepřijde. Mění se jen čísla, datumy, hodiny se točí, ale pořád žijeme v přítomnosti. I za deset let tento článek a tento obraz bude pořád aktuální, ale bude / je to zase tvá jiná přítomnost. A má taky. Všechno plyne, pantha rei.

Aspoň pro mě, není síla „tam nahoře“, ani „tam dole“, která by nad námi měla moc. Jsme svobodné lidské bytosti. Jsme zářící Láska, jsme takoví, jací jsme, se vším všudy. Máme své Božství v sobě, svou duši, své srdce, své ruce, své tělo, které se učíme ovládat, které přesouváme sem a tam. A pokud své tělo zhuntujeme natolik, že už si nedovedeme představit v něm být, pokud nám přestane stačit pro prožívání hmotné reality na planetě Země, kterou jsme si společně vybrali jako svůj domov a kterou si společně kolektivně tvoříme, holt se odebéřeme „jinam“. Jaké to tam asi je? Co nás tam asi čeká? Nebe, peklo, nebo ráj?

Nebo něco úplně jiného?

Peklo je stav vědomí, stav mysli, stav těla. Můžeme si tady manifestovat nebe i peklo. Je to na nás, na mně, na tobě, na každém individuálně…

Energie Archonti hovoří…

Energie Rozpomenutí. Energie Centralizace celé Tvé Bytosti. Léčivá frekvence, která otevírá tvůj světelný potenciál. Chceš se jí otevřít, chceš ji přijmout do sebe? Můžeš. Neubyde.

Nadechni se a při nádechu jen vyšli „nahoru“ myšlenku: „Nadechuji Energii Archonti“. Již se tak děje. Zadrž si ji co nejdéle ve svém těle. Nevydechuj, nech, ať to vydechne úplně samo. Zvyšuje ti kapacitu plic, čistí ti a ladí vnitřní energie. Ale jen natolik, nakolik jí dáš souhlas, aby se to dělo. Ty jsi tvůcem svého života, svého těla, svého zdraví i svých nemocí.

Můžeš žít den i sto třicet sedm let i bambilión let. Z úrovně Vědomí, Stvoření, je to úplně Jedno. Naplnil jsi to, co sis předsevzal. Dožil ses tohoto okamžiku. Blahopřeji Ti 🙂

A co dál? Nech, ať to z tebe vydechne, úplně samo. A s výdechem vypouštěj veškeré své napětí pryč, ze svého těla, ze svého života.

Chceš-li, opakuj tak často, jak je libo, jak je potřeba.

Buď zdravý. Buď čistý. Cti své tělo, jež je chrámem tvé duše. Buď přítelem všeho a všech.

Aho.

Já Jsem Chrisantem